User login

You are here

Cartridge 4,73 x 33 and its variants

Synonyms

  • 4,73 x 34
  • 4,93 x 33

Brief history of the cartridge 4,73 x 33

Beznábojnicový náboj, vyvinutý pro německou útočnou pušku G11. Tento palný systém
vznikl na objednávku Bundeswehru dlouholetým vývojem u firem Dynamit Nobel A. G.
a Heckler & Koch. Při konstrukci beznábojnicového náboje pro samočinnou útočnou puš-
ku bylo nutno vyřešit řadu složitých technických problémů. Nejzávažnčjšími úkoly bylo za-
bránil samozážehu slisované výmetné náplně ve zbrani, zahřáté dlouhou střelbou na vyso-
kou teplotu a dále zabezpečit stejnoměrné odhonvání propelentu tak, aby u každého ná-
boje byl zabezpečen stejný vývin rány a následné vnitrobalistické pochody. První úkol byl
vyřešen vyvinutím výmetné náplně, označované HITP (high ignition temperature propc-
lent - výmetná náplň s vysokou zážehovou teplotou), u které dochází k samozápalu až při
260 C. Druhý problém vyřešila konstrukce náboje sestavená tak. že po aktivaci spalitelné
zápalky se zažehne zesilovací slož, která svým prudkým zahořením vytvoří v nábojové ko-
moře tlakový ráz. Únik tohoto tlakového nárazu do hlavně zamezí plastová čepička, umís-
těná na čele náboje tak, že v okamžiku vzrůstu tlaku utěsní hlaveň. Tlakovým nárazem se
rozdrtí slisované těleso výmetné náplně na původní částečky, které explozivně shoří, jako
běžná prachová zrna. Další průběh explozivního hoření (při kterém shoří i plastová čepička
utěsňující hlaveň) je již v podstatě stejný jako u klasického náboje s nábojnicí.

Beznábojnicový náboj 4,73 x 33 pro pušku G 11 má tvar čtyřbokého hranolu (tento tvar
byl zvolen pro odstranění „hluchého prostoru" při ukládání nábojů do transportních obalů
nebo při uložení v zásobníku zbraně). V přední části hranolu, v místě, kde se uvnitř nachází
střela, přechází hranolovitá část náboje, v určité délce, do válcové části, aby bylo možné ve
tmě správně orientovat náboj při zasouvání do zásobníku. Zásobník pušky G 11 pojme 50
nábojů. Střela o hmotnosti 3,25 g má počáteční rychlost 930 m/s.

Náboj 4,73x33 byl v roce 1989 spolu s puškou G 11 podroben vojenským zkouškám, při
kterých celý tento palný systém vyhověl požadavkům. V důsledku sjednocení Spolkové re-
publiky Německo s NDR však z politicko-ekonomických důvodů nebyla útočná puška G 11
a náboj 4,73 x 33 zavedeny do výzbroje německé armády.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 4,73 x 33

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
14604 DAG - Dynamit Nobel A.-G. - Fürth-Stadeln - Německo
14603 DAG - Dynamit Nobel A.-G. - Fürth-Stadeln - Německo
3419 DAG - Dynamit Nobel A.-G. - Fürth-Stadeln - Německo

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.